...

Vi behöver er hjälp!

Ett krav för Majblommeföreningen i Karlskronas anläggning på Säljö är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp. För närvarande finns en mobil anläggning för avloppsrening installerad år 2000.
Denna fyller inte framtida krav på vattenrening. Anläggningens vattenförsörjning sker idag från en gammal djupborrad brunn med salthaltigt vatten. Detta vatten används för tvätt och dusch. Genom en överenskommelse med en grannfastighet kan vi försörja köket med rent vatten för matlagning mm. Denna försörjning känns osäker för framtiden pga. grannfastighetens egna behov. För att sörja för Säljöanläggningens framtid är det nödvändigt att vatten- och avloppsfrågan får sin lösning. Styrelsen för Majblomman har med externt stöd tagit fram projektbeskrivning och kostnadsberäkning. Kostnaderna beräknas hamnar på 2 950 000 kr. Nu har vi startat ett projekt för att få ihop medel för att bekosta denna för oss så viktiga fråga.
...

Bli en säljöhjälte!

Bidra med en eller flera meter(1700:-/m), ditt namn förevigas på vår tacktavla ute på säljö!

Bidra med valfri summa

Bidra som företag

samtliga bidrag publiceras med namn så fort som möjligt på denna sidan. Företag som bidrar med minst en meter får även sin logotype publicerad här. och sitt namn på tacktavlan ute på Säljö
Bidrar du som företag med 10 meter eller mer förevigas även er logotype på tavlan ute på säljö

...

Framtidens kollo måste säkras!

Just nu är Säljö Barnkoloni populärare än någonsin. Aldrig tidigare har det varit så många barn och ungdomar som söker till kolonin ute på skärgårdens vackraste ö, Säljö. Tyvärr innebär det att många barn inte kan erbjudas plats. Till sommaren 2022 var det över 230 barn som fick ett nej. Behovet av att komma ut i en positiv och härlig miljö, där barnen och ungdomarna får ta ansvarför för sin vardag kommer säkerligen att öka. Att dessutom göra det i en miljö med härliga aktiviteter och underbar miljö är få förunnat. Ansvar är ett ledord både för vuxna och barn. Att ta ansvar för det jag gör och hur jag handlar i olika situationer. Med andra ord så är framtidens koloniverksamhet oerhört viktig, lika viktig som när första spadtaget togs 1947 för kolonin ute på Säljö, fast på olika sätt. Att låta mobilen vila i 12 dagar och lyfta huvudet och se, prata och umgås med varandra, det är en upplevelse vi alla skulle behöva. Därav är också det här VA-projektet så oerhört viktigt. Rent vatten och miljövänligt avlopp gör att varje satsad krona i det här projektet är en krona för framtiden!

...

Majblommeföreningen i Karlskrona

Majblommeföreningen i Karlskrona har funnits sedan 1908.
Sedan 1946 är Majblommeföreningen i Karlskrona ägare till Säljö barnkoloni. Som ägare ansvarar föreningen för nödvändiga reparationer och underhåll av fastigheten. Detta är ett av föreningens ansvarsområden och möjliggör att över 200 karlskronabarn varje sommar kan njuta av en härlig kolonivistelse i skärgården. De andra ansvarsområdena är insamlingsverksamheten och fördelningen av bidrag till barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Det kan t.ex. vara bidrag till cyklar, kläder eller fritidsaktiviteter för att möjliggöra att barn som lever i familjer med knapp ekonomi ska kunna delta på samma villkor som andra barn. Varje år är det ca 150 barn i Karlskrona som får del av majblommepengarna. Insamlingen sker genom att barn i klass 4 - 6 säljer majblommor i april varje år. Vi har många engagerade lärare i kommunens skolor och i friskolor som hjälper till. Totalt deltog 58 klasser i årets insamling.
...

VA-projektet på Säljö

Säljö barnkoloni har fyllt 70 år, därmed går nu startskottet för nästa 70 års period av kolloverksamhet på Säljö!
Svårigheterna som fanns 1949 finns tyvärr i viss omfattning kvar idag, och vi behöver ekonomiskt stöd för att klara en omfattande, men ytterst nödvändig satsning. Säljö barnkoloni är belägen på en ö utan förbindelse med land. Läget medför i huvudsak fördelar, men även en och annan nackdel. Säljö barnkolonis charm med placering på en ö väger med lätthet upp merparten praktiska nackdelar, men för barnens skull kan vi tyvärr inte bortse från allt! Vi har därför påbörjat processen av att säkra barnkolonins existens på Säljö i ytterligare 70 år genom att koppla in kommunalt vatten och avlopp. Det innebär i praktiken 850 meter x2 för vatten och avloppslang, pumpar - och mycket annat! Totalt 1700 meter slang. Att Säljö är en ö försvårar och fördyrar projektet, men vi ser det av oerhörd vikt att säkra vattentillgången och vattenkvaliteten till kolonin, likaså är det nya avloppet även ett stort steg i vår miljöstrategiska arbete för Säljö barnkoloni. Hjälp oss behålla, bevara och varsamt utveckla denna unika idyll där alla barn möts för lek, skratt och gemenskap på lika villkor!

Säljö Barnkoloni

Karlskronas egen barnkoloni ligger på en fantastisk ö som heter Säljö. På Säljö, som är lika stor som Trossö, finns förutom kolonin även en f.d. kursgård och ett femtontal sommarstugor. Till Säljö kommer man via båt ifrån Knösö brygga, som ligger strax öster om Lyckeby. Överfarten tar c:a 1 minut och är 70 meter.
Barnkoloniverksamheten har bedrivits ute på ön sedan slutet av 40-talet. Under de senaste åren har detta att åka på koloni genomgått en renässans. Från att ha varit en omsorg för “de sämst bemedlade i samhället“, har våra dagars koloni blivit mer eller mindre ett ”måste“ för många barn. Idag är koloniverksamheten ett värdefullt komplement till övriga resurser såsom skolbarnsomsorg och skolan. Kollo på Säljö är otroligt populärt och vi har möjlighet att låta över 200 barn och ungdomar njuta av kollovistelse på Säljö varje sommar. Varje år får vi in strax under 500 ansökningar om kolloplats. Kolonin ägs av Majblommeföreningen i Karlskrona. År 2003 gjordes en omfattande renovering och tillbyggnad av kolonin till stor glädje. De som bidrog till detta var ett stort antal företag, föreningar, stiftelser och Karlskrona kommun. På kolonin finns idag ett 10-tal byggnader, varav fyra stycken där barnen bor. Dessa kallas Knatte, Fnatte och Tjatte plus lill-baracken Putte, som är handikappanpassad. Varje ingång består av 4 rum, 1 ledarrum samt tvättrum och toaletter. Huvudbyggnaden innehåller matsal, kök, allrum, personalutrymme m.m. Det finns också en dusch– och tvätt-barack, två uteduschar, en vaktmästare-bod samt personalbostäder. Fotbolls-, volleyboll- och badminton-planer finns också tillhands. Vår egen badstrand med kanoter, båtar och mycket mycket annat kan vara till nytta även det. Eftersom ön är stor, finns det mycket strövområde och skog. Vi har även en äventyrsbana med ett trettiotal olika stationer. Under period 1 är det bara barn mellan 7-12 år, medan det under period 2-3 kommer barn mellan 7-16 år. I Knatte och Fnatte bor alltid 7-12 åringarna, medan tonåringarna bor tillsammans under sina två perioder i Tjattebaracken. Till varje ingång är 3 ledare knutna, vilka är barnens “egna” ledare, d.v.s. att barnen har samma ledare under hela vistelsen. Detta ger en trygghet för barnen t.ex. vid läggdags, då man behöver någon man känner lite extra hos sig. Frågan på vad vi sysslar med på kollo är svår att besvara. Det är nämligen barnen och ledarna tillsammans som svarar för verksamheten, så det ena året blir inte det andra likt, men rent allmänt kan man säga att bad,

Kontakta oss

...

För frågor rörande insamlingen, Majblommeföreningen i Karlskrona,Säljö eller övriga frågor kring den här siten kontakta Adam Ericsson så guidas du vidare till rätt kontakt.

adam.ericsson@cajam.se

0455-615471

Total kostnad och finansiering hela VA-projektet 2.9 Miljoner
Medel från pågende insamling
Medel som saknas
Nuvarande insamlingsmål 500000 SEK
Insamlat och donerat
Medel som saknas till nuvarande mål
...

Vi har redan valt att bidra!

 • NKT
  Alexander Timms-Carlsson
  Unik Resurs
  Ingrid och Sigge Glans
  Christer Ericsson
 • Rigmor Lindgren
  David Blomé
  Ekonominavigation i Karlskrona AB-
  Petra Adolfson
  Clara Larsson
 • Bergåsa bygg & tak AB
  Lotta Holgersson